Дорогі користувачі! Вітаємо в стінах нашої бібліотеки!

Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека (ОУНБ) завжди займала особливе місце у культурному, духовному розвитку міста. Крім того, до її заснування й подальшого розвитку були причетні кращі представники регіону.

Відкриття публічної бібліотеки у Миколаєві стало знаменною подією для городян. Адже до цього у місті було лише кілька бібліотек: морського відомства, навчальних закладів і приватних власників. Користування цими бібліотеками було обмежено.

У 1863 р. у своєму звіті Херсонський цивільний губернатор писав: «У містах і містечках, підвідомчих губернському управлінню, ні публічних, ні приватних бібліотек немає… потреби в них у губернії немає». І тільки в 1881 р. у м. Миколаєві з'явилася перша громадська бібліотека.

Серпень 1881 р. ознаменувався першими організаційними зборами членів бібліотеки, що відбулися у залі міських зборів. Пізніше була обрана Дирекція бібліотеки. Першим головою Дирекції був М. П. Де-Ла-Валетт. За його клопотанням адмірал М. П. Манганарі 15 вересня 1881 р. представив міністрові внутрішніх справ Статут Миколаївської громадської бібліотеки для затвердження. Статут було затверджено 29 жовтня (11 листопада – за новим стилем) 1881р.

Своїх перших читачів бібліотека прийняла 28 січня 1882 р.

Технічні науки

 

Банько, В. Г. Будівлі, споруди, обладнання туристських комплексів та їх експлуатація : навч. посіб. / В. Г. Банько. – 3-тє вид. – Київ : КНТ, 2020. – 328 с.

Викладено загальні відомості про будівлі та споруди туристського комплексу, а саме їню експлуатацію, основні елементи і конструктивні схеми, порядок проєктування, погодження і затвердження проєктів, санітарно-технічне, ліфтове і підіймальне обладнання, електропостачання і електрообладнання. Розглянуто питання експлуатації торговельних апаратів, торговельно-технологічного і холодильного устаткування магазинів та складів туристського комплексу, обладнання для механізації навантажувально-розвантажувальних робіт, а також обладнання спортивно-оздоровчих споруд і об’єктів культурно-розважального призначення туристського комплексу.

 

Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / В. М. Богуш, В. В. Богуш, В. Д. Бровко, В. П. Настрадін. – Київ : Ліра-К, 2020. – 553 с. : табл.

Систематизовано вiдомості про стан та перспективи розвитку широкого кола методологiчних, наукових та технiчних основ побудови кiберпростору, процесiв протиборства у кiберпросторi, органiзацiю забезпечення його безпеки, методи та засоби забезпечення кiберзахисту. Розглядаються питання економічної діяльності у кіберпросторі, особливості побудови пошукових систем, соціальних мереж та особливості їхнього функціонування. Навчальний посiбник створений за результатами аналiтичного вивчення сучасної мiжнародної та нацiональної нормативно-правової бази щодо сфери забезпечення кiбербезпеки на мiжнародному, державному рiвнi та на рiвнi органiзацiї.

 

Вагущенко, Л. Л. Судовые навигационно-информационные системы / Л. Л. Вагущенко ; Одес. нац. мор. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 399 с.

Наведено основні дані щодо судових навігаційно-інформаційних систем та найбільш ефективного їх представника – системи ECDIS, що стала обов’язковою на борту судна. Розглядаються питання, пов’язані з міжнародними вимогами до даної системи, її юридичного статусу та обмежень. Охарактеризовано складові частини, функціональні можливості відображення інформації та експлуатаційні вимоги до системи ECDIS. Приділено увагу обмеженням та недолікам даної системи.

Детальніше: Технічні науки

Природничі науки

 

Геоботаніка: методичні аспекти досліджень : навч. посіб. / Б. Є. Якубенко [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2020. – 316 с.

Розглянуто основні типи рослинності України (на прикладі лісостепу), методичні засоби дослідження лісової рослинності та особливості її опису, підходи до її вивчення. Наведено класифікаційні схеми рослинності. З позицій комплексності викладено основні та споріднені описові геоботанічні методи, підходи, прийоми та інструментарій дослідження рослинності України на засадах домінантної класифікації.

Гідроботаніка : навч. посіб. для ВНЗ / Ю. Р. Гроховська [та ін.]. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 376 с.

Висвітлено теоретичні основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем. Навчальний матеріал супроводжується контрольними запитаннями та завданнями.

Детальніше: Природничі науки

Туризм, готельно-ресторанна справа

 

Бейдик, О. О. Адаптивний туризм : передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі : навч. посіб. / О. О. Бейдик, О. І. Топалова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 402 с.

Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження адаптивного туризму, його становлення, розвиток та поняттєво-термінологічний апарат. Адаптивний туризм розглядається як складова національного туризму, що виступає чинником реабілітації відносно здорових людей похилого віку та осіб з інвалідністю. На основі SWOT-аналізу розроблені стратегічні пріоритети розвитку адаптивного туризму в Україні – створення доступних туристсько-екскурсійних маршрутів та туристсько-реабілітаційних центрів. Запропоновано нові схеми класифікації адаптивного туризму та виділено три основні групи туристів з особливими потребами. Проаналізовано групи чинників (природно-географічні, соціально-демографічні, суспільно-історичні, політико-інституційні та інфраструктурні) та виявлено їхній вплив на формування і розвиток адаптивного туризму в регіонах України.

 

Галасюк, С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – Херсон : ОЛДІ-Плюс, 2019. – 248 с.

Видання містить навчально-тематичні плани дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. Посібник заснований на нормативно-правових актах чинного законодавства України, монографічних дослідженнях, матеріалах підручників і навчальних посібників з туризму відомих вітчизняних та зарубіжних авторів, періодичних виданнях з даної тематики.

Детальніше: Туризм, готельно-ресторанна справа

Історія України

 

 

Бармак, М. Російська військова окупація Правобережної України (друга половина XVIII – середина XIX cт.) / М. Бармак, Б. Луговий, Н. Мацко. – Тернопіль : Астон, 2019. – 336 с.

Розглянуто особливості військової політики Російської імперії та окупації Правобережної України другої половини XVIII–ХІХ ст. Армія була використана російським самодержавством не лише як військова одиниця, а як дієвий механізм інтегрування значних територій до загальноросійської державної структури. Збройним силам відводилася домінуюча роль у придушенні опору місцевого населення, організації колоніального грабунку людських та матеріальних ресурсів, реалізації владної стратегії, скерованої на повну інтеграцію українських земель до складу імперії Романових.

 

Грабовський, С. Убити Сталіна, інакше його міфи вб'ють нас : соціальна міфологія «найкращого друга фізкультурників» і його послідовників / С. Грабовський ; ред. О. Бондаренко. – Київ : Стилос, 2019. – 502 с.

У виданні розглядаються питання соціально-історичної міфології, що цілеспрямовано формувалася в Україні пропагандистськими та каральними органами в часи сталінізму і постсталінізму. Вплив цієї міфології на свідомість і підсвідомість українських громадян істотно гальмував, гальмує і гальмуватиме процеси формування модерної нації та становлення демократичної європейської Української держави. Книга містить чимало дискусійних положень, вводить у сферу громадського дискурсу низку нових концептів, покликаних пояснити та прояснити чинну українську ситуацію.

Детальніше: Історія України

Серія книг «Класика української літератури»

 

Серія книг «Класика української літератури», видана Центром учбової літератури, включає твори українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

Близнець, В. Земля світлячків ; Паруси над степом / В. Близнець. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 271 с.

Повість-казка «Земля світлячків» за словами автора, «весела й трохи сумна казкова повість про Сиза XII, про лісових стовусів і тривусів та їхню перемогу над страшними печерними ворогами».У повісті «Паруси над степом» іднімається тема дитинства на війні. Героями твору є шестеро підлітків, що повстають проти окупантів. Однак увагу читача автор загострює не на вчинках юних героїв, а на їхньому внутрішньому світі, прагнучи правдиво і переконливо показати основи духовності людини на війні. Війна не озлобила серця героїв, вони, не підкоряючись новим порядкам, залишаються вірними тому, чим дорожили у довоєнному житті.

 

Гжицький, В. Великі надії : дилогія / В. Гжицький. – Київ : Центр учб. літ., 2019. – 677 с.

Автором було написано автобіографічну трилогію, до якої ввійшли три романи. Перші два з них – «Великі надії» і «У світ широкий» – принесли заслужену популярність відомому українському письменникові і ввійшли до даного видання. Головний герой романів – представник народної галицької української інтелігенції Микола Гаєвський, який опинився в коловороті великих політичних подій І половини XX століття. Письменник відтворив долю героя від початку Першої світової війни до перебування його в австрійській армії та в Українській Галицькій армії.

Детальніше: Серія книг «Класика української літератури»

Педагогіка

 

 

Педагогіка

 

Жигайло, Н. І. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Н. І. Жигайло. – Львів : Нов. Світ-2000, 2018. – 255 с. – (Вища освіта в Україні).

У навчальному посібнику висвітлюються питання основ соціальної педагогіки, історії її розвитку як науки, функцій та методів, зв’язок педагогіки з соціологією. Розглядаються провідні та додаткові категорії соціальної педагогіки, теоретичні основи психологічного, соціального та духовного розвитку особистості, роль релігійних та національних традицій у соціалізації особистості. Розглянуто також напрямки державної молодіжної політики, значна увага приділяється соціально-педагогічній роботі з молоддю.

 

Загородня, Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб.  / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – 2-ге вид. – Суми : Унів. кн., 2018. – 318 с.

Охарактеризовано сутність і складові педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу, методику педагогічного впливу на вихованців. Значну увагу приділено педагогічному спілкуванню вихователя та педагогічному такту. Розглянуто питання риторичної культури вихователя, види і жанри красномовства, функції оратора. Практичні та лабораторні заняття націлені на поглиблення професійних знань, умінь та навичок й самовдосконалення в процесі самостійної педагогічної діяльності. Значну увагу приділено інтерактивним технологіям навчання.

Детальніше: Педагогіка


Інформаційний кіоск придбаний у рамках проекту Посольства США в Україні «Вікно в Америку»

Назад

Інструмент

Назад Меню

Cart

JTouch Mobile Extension for Joomla! 2.5 (c) 2011 - 2014 Griddy Designs, LLC